BAS Бухгалтерія ПРОФ

Лінійка програмних продуктів BAS для автоматизації українського бізнесу поповнилась програмним продуктом «BAS Бухгалтерія», який призначений для ведення бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, відповідно до чинного законодавства України.

Бухгалтерія

BAS Бухгалтерія ПРОФ

8 400,00 грн

ІТС 12 ПРОФ

6 960,00 грн

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

4 200,00 грн

Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

14 400,00 грн

Курс-практикум BAS Бухгалтерія ПРОФ

3200,00 грн

«BAS Бухгалтерія ПРОФ» є розвитком популярного рішення «Бухгалтерія для України», зберігає спадкоємність функціональних можливостей. Перехід на прикладне рішення “BAS Бухгалтерія ПРОФ”  з «Бухгалтерія для України», після процедури апгрейду, здійснюється оновленням актуальної версії конфігурації “Бухгалтерія для України”; редакції 1.2 або 2.0, при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються (без змін і втрат). Новий продукт «BAS Бухгалтерія ПРОФ» технологічно сумісний для обміну з іншими програмними продуктами лінійки BAS – «BAS Роздрібна торгівля», «BAS Управління торгівлею», та продуктами «Зарплата і Управління Персоналом для України», «BAS Малий бізнес”. Основна конкурентна перевага «BAS Бухгалтерія ПРОФ» перед «Бухгалтерія для України», це наявність Розширення. Дана технологія дозволяє розширювати можливості програми без її безпосередньої зміни, що спрощує її подальший супровід. За допомогою розширень можна підключати нові розділи командного інтерфейсу, звіти і обробки в доповнення до існуючих в програмі.

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТА “BAS БУХГАЛТЕРІЯ ПРОФ”

Програмний продукт «BAS Бухгалтерія ПРОФ» включає технологічну платформу і конфігурацію (прикладне рішення) «BAS Бухгалтерія».

«BAS Бухгалтерія ПРОФ» забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства. До складу «BAS Бухгалтерії ПРОФ» включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. Завдяки сумісності продукту із спеціалізованими конфігураціями та іншими обліковими системами, це прикладне рішення можна використовувати для ведення бухгалтерського та податкового обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: виробництво, надання послуг, гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію) і т. і.

Існує два методи ведення обліку для кількох організацій:
– Облік для кожної організації в окремій інформаційній базі;
– Облік в единій консолідованій базі даних, якщо господарська діяльність організацій по’язана між собою.
«BAS Бухгалтерія» надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій одночасно і паралельно у загальній інформаційній базі, причому, в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи з різними схемами оподаткування, так і фізичні особи – підприємці. Це зручно, якщо їх господарська діяльність пов’язана між собою: в цьому випадку можна використовувати загальні довідники товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов’язкову регламентовану звітність формувати окремо. Завдяки веденню обліку в єдиній інформаційній базі, можна будувати консолідовану звітність для власників бізнесу.

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Розрізняються два види зворотної багатооборотної тари:

● зворотна (невласна) тара — це тара, яка в подальшому має бути повернена постачальнику; така тара числиться на балансі підприємства за заставною вартістю до моменту її повернення постачальнику;
● зворотна (власна) тара — тара, яка віддається покупцю і яку він повинен повернути.

В «BAS Бухгалтерії» враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси». Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Також, для основних засобів, ведеться облік за матеріально-відповідальними особами і підрозділами, за якими основні засоби закріплено. Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації. Для необоротних активів при передачі в експлуатацію нараховується амортизація у розмірі 100% вартості даних активів, що відповідає наказу Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування».

Облік виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг. У кінці кожного місяця обов’язково треба проводити інвентаризацію незавершеного виробництва. Результати інвентаризації необхідно відображати в обліку, для того щоб витрати, віднесені до незавершеного виробництва, було враховано під час формування вартості продукції (напівфабрикатів, послуг), випущеної в поточному місяці.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

В «BAS Бухгалтерії» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи і за сумісництвом, зокрема внутрішнім. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством. У програмі підтримується спрощений і повний кадровий облік. При спрощеному обліку документи кадрові накази не використовуються, інформація про місце роботи співробітника, плановий оклад і т. д. вводиться безпосередньо з картки співробітника. При веденні спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. В тому числі, наприклад, можливості нарахувати частину заробітної плати у поточному місяці по іншому підрозділу. За необхідності в процесі роботи можна буде перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку та сформувати відсутні форми наказів. При веденні повного кадрового обліку інформація вводиться з допомогою документів. Кадрові накази (прийом, переведення, звільнення) оформляються окремо по кожному співробітнику. В «BAS Бухгалтерії» здійснюється облік заробітної плати, всі основні параметри обліку задаються окремо для кожної організації. У програмі передбачено ряд заздалегідь визначених нарахувань, поряд із заздалегідь визначеними видами розрахунку користувач може створювати необмежену кількість інших нарахувань.

Автоматизовані наступні можливості обліку:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ).

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів.

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В “BAS Бухгалтерії” підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “гуртова”, “дрібногуртова”, “роздрібна”, “закупівельна” та інші. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Підтримка різних схем оподаткування

В “BAS Бухгалтерії” підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

Облік ПДВ

“BAS Бухгалтерія” дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.

Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується “Декларація з податку на прибуток”.

Єдиний податок

“BAS Бухгалтерія” дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.

Автоматично формуються “Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності”, а також Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу “BAS Бухгалтерії” входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

“BAS Бухгалтерія” надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об’єднані в групи:

 • положення облікової політики
 • аналіз стану бухгалтерського обліку
 • операції по касі
 • облік ПДВ
 • облік виробничих операцій
 • визначення фінансових результатів

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю
 • результат перевірки
 • можливі причини помилок
 • рекомендації щодо усунення помилок

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Цей спосіб надає такі зручності:

● автоматизоване введення інформації на підставі раніше введених відомостей;
● друк документа у паперовому вигляді;
● автоматичне формування записів бухгалтерського обліку (проводок) під час проведення документа.

Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, який користувач може легко і швидко настроїти. Типова операція призначена для полегшення введення повторюваних операцій. Типова операція являє собою шаблон введення даних про господарську операцію та формування проводок бухгалтерського обліку. Шаблони типових операцій зберігаються в довіднику «Типові операції», або користувач може сам створювати шаблони типових операцій.  Конфігурація допускає введення ручних проводок. Проводки, сформовані всіма способами (з використанням документів, типових операцій або вручну), відображаються у журналах проводок.

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Звітність

В “BAS Бухгалтерію” включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані “схеми” (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Інтеграція з FREDO Звіт

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”. Сервіс “FREDO Звіт” надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням
 • зберегти на електронних носіях
 • отримувати розшифровку показників звітів “FREDO Звіт” у конфігурації

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс “FREDO Звіт”.

Тісна інтеграція сервісу “FREDO Звіт” з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу “FREDO Звіт” у програмі.

Сервісні можливості

Програма також включає наступні сервісні можливості:
– Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по усіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам і т. д.);
– для довідників і документів існує можливість зберігання версій (історія змін). Додатково можна встановити строк зберігання версій і періодичну очистку застарілих записів;
– завантаження курсу валют з Інтернету;
– завантаження класифікаторів;
– підтримується можливість спільної роботи з іншими конфігураціями.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише як-небудь змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

Робота з розподіленими інформаційними базами

В конфігурацію включені плани обміну для розподілених інформаційних баз. Обміни в розподіленій інформаційній базі дозволяють підтримувати на підприємстві інформаційну систему, що складається з кількох інформаційних баз ідентичною структури, не зв’язаних локальною мережею. Підтримується обмін усіма даними або обмін даними за вибраними
організаціями.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення у відділ технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Для легкого та швидкого засвоєння програми пропонуємо приєднатися на наш авторський курс-практикум:

“Використання конфігурації BAS Бухгалтерія ПРОФ”

18 годин: 6 занять по 3 години.

Кожне заняття передбачає 1,5 години теорії з використанням мультимедійного проектора та 1,5 години практики для вирішення скрізної задачі за обладнаним робочим місцем.

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами