BAS управління холдингом

“BAS Управління холдингом” є високотехнологічним рішенням для автоматизації задач, актуальних для групи компаній з повною або частковою централізацією функцій керування фінансами, закупівлями, формування фінансових та інших звітів, в яких компанії, що керують та бізнес-одиниці неоднорідні з точки зору галузевої приналежності або вони використовують дуже різні ІТ-систем.

“BAS Управління холдингом” включає підсистему бюджетування, яка дозволяє:

 • Самостійно визначати бізнес-користувачу перелік необхідних класифікаторів, аналітик, показників, розробляти бюджетні моделі й комплекти звітності різного призначення.
 • Прогнозувати динаміку показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу показників, а також функції “Ковзного планування” та “Планування від досягненого”, швидко формувати необхідні бюджети. При цьому можна комбінувати методології планування “Знизу вверх” та “Зверху вниз”, використовувати механізми вивірки й виключення внутрішньогрупових операцій.
 • Обслуговувати необхідні принципи виділення центрів фінансової відповідальності завдяки розвинутим функціям з керування організаційно-фінансовою структурою групи.
 • Регламентувати бюджетний процес та розподілити відповідальність між його учасниками, використовувати для узгодження бюджетів маршрути любої складності.
 • Автоматично повідомляти про хід процесу погодження причетних до нього працівників.
 • Скоротити строки й підвищите якість планування та оперативного аналізу виконання бюджетів за рахунок використання тонкого, веб-клієнту та спеціального add-on-клієнту для Microsoft Excel.

Підсистема дозволяє автоматизувати життєвий цикл інвестиційного проекту від інвестиційної ідеї до завершення проекту. “BAS Управління холдингом” дозволяє визначити декомпозицію етапів проєктів або програми взаємопов’язаних проектів, вказати відповідальних, строки й використані ресурси. В якості ресурсів інвестиційних проєктів можуть бути любі довідники конфігурації (наприклад, “Співробітники”, “Номенклатура”, “Необоротні активи”). Для ресурсів можуть бути вказані натуральні та вартісні параметри. Ієрархічна структура етапів може бути імпортована з Microsoft Project.

Проект є глобальною аналітикою для управлінського обліку. Завдяки можливості зв’язати показники бюджетів, відображення факту й резервування по бюджетах рух грошових коштів, доходів та витрат, рух ресурсів з етапами проектів система дозволяє обґрунтовано та максимально точно вести бюджетування проектів.

За даними бюджетів проектів автоматично розраховуються їх ключові показники ефективності (NPV, IRR, строк окупності, індекс прибутковості та інше).

З метою автоматизації передінвестиційної фази прикладне рішення дозволяє визначити критерії порівняння альтернативних проектів, провести їх порівняльну експертну оцінку, включить до інвестиційної програми дійсно оптимальний портфель проектів. Зручні засоби візуалізації (діаграма Ганта та діаграма послідовності) дозволяють наочно представити зведену інформацію про проекти. Безпосередньо у діаграмі Ганта можливо провести ланцюг актуалізації проекту – від зміни строків до автоматичного розрахунку ключових показників ефективності проекту.

Аналітичні панелі дозволяють наочно актуалізувати показники проектів “на льоту” завдяки спільному використанню інтерактивних діаграм Ганта, зведених таблиць та аналітичних звітів. Звітність цієї підсистеми дозволяє з різних ракурсів проаналізувати становище, хід, ключові показники ефективності, провести план-фактний, “що, якщо?” або порівняльний аналіз інвестиційних проектів.

Лімітування доступу у просторі трьох бюджетів: БДВ, БРГК, бюджету руху ресурсів. Ліміти визначаються в бюджетах на етапі планування та контролюються у документах “Резервування бюджету” та “Заявка на операцію”.

Підсистема “Централізоване казначейство” прикладного рішення “BAS Управління холдингом” організована у відповідності з концепцією “Фабрики платежів” та забезпечує укрупнене та детальне планування грошових потоків, управління миттєвою та короткостроковою ліквідністю, дозволяє поєднувати централізовану та децентралізовану моделі управління грошовими коштами холдингу.

Платіжний календар з покращеною ергономікою дозволяє провести прогноз “що, якщо?”, зберегти, відновити, переслати по електронній пошті результати моделювання. Ймовірнісна модель планування потоків, яка залежить від горизонту джерел даних, які використовуються для прогнозу ліквідності, дозволяє значно покращити прогноз ліквідності. Зручні інструменти перерозподілу, залучення та розміщення ліквідності спрощують балансування платіжної позиції.

Директиви заборони/дозволу платежів дозволяють швидко налаштувати прості правила обмеження платежів, не вдаючись до просунутих функції лімітування.

Підсистема дозволяє підвісити афективність управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, кредитними, валютними та відсотковими ризиками за умов високої волатильності ключових макроекономічних показників.

Підсистема “Централізованого керування закупками” призначена для агрегування потреби у матеріальному забезпечені бізнес-одиниць, автоматизації тендерних процедур, включи скоринг постачальників та тендерних пропозицій, контрактації, виконання централізованих закупівель та контролю за децентралізованими закупівлями.

Підсистема орієнтована на роботу в умовах територіально-розгалужених груп компаній, в котрих бізнес-одиниці використовують різні системи управління запасами, та дозволяє знизити витрати на позиції, які закупаються, завдяки ефекту масштабу.

Модель станів договорів, специфікацій та додаткових угод, а також можливість узгодження дозволяють автоматизувати повний життєвий цикл договорів.

Прикладне рішення “BAS Управління холдингом” підтримує облік по МСФЗ у двох моделях: транзакційній та трансформаційній. Транзакційна модель обліку найбільш ефективна, коли облік по МСФЗ ведеться у тій же інформаційній системі, що й облік по НСБО. Трансформаційний підхід рекомендовано використовувати, якщо дані НСБО передаються дочірніми та підлеглими підприємствами у вигляді форм збору даних.

Для обох варіантів обліку реалізовані функції трансляції фінансової інформації НСБО на план рахунків МСФЗ. Окрім того, автоматизовані більше 50 операцій по об’єктах паралельного обліку, облікові політики по яких, як правило, відрізняються від облікової політики НСБО:

 • Основні засоби.
 • Нематеріальні активи.
 • Активи, передбачені для продажу.
 • Біологічні активи.
 • Кредити та займи отримані.
 • Займи видані та депозити.
 • Фінансові інструменти, що враховуються по справедливій вартості (цінні папери, похідні фінансові інструменти).
 • Лізинг отриманий та виданий.
 • Дебіторська заборгованість (резерв та облік по амортизованій вартості).
 • Резерв по запасах.
 • Резерв по судовим претензіям.
 • Нарахування доходів та витрат без підтверджуючих документів.
 • Закриття періоду, включаючи розрахунок собівартості, відкладених податків, реформацію балансу.
 • Елімінаційні корегування, включи розрахунок та елімінацію нереалізованої маржі в активах групи.
 • Облік інвестицій, придбання/вибуття бізнесу, визнання гудвілу.
 • Консолідаційні поправки (елімінація інвестицій, розрахунок НДУ (неконтролюючої долі участі у капіталі)).

В якості інструментів “Швидкого закриття” система пропонує:

 • Портал нарахувань доходів та витрат (accruals), який забезпечує відображення у обліку операцій без підтверджуючих документів та їх зіставлення з фактичними документами наступного періоду.
 • Можливість закриття періоду МСФЗ раніше за НСБО (“подвійне закриття”).
 • Портал звірки внутрішньогрупових операцій – забезпечує звірку в режимі “Кожній з кожним”, кардинально знижує навантаження на керуючу компанію та дочірні товариства, підтримує довільну деталізацію звірки, урегулювання розбіжностей та містить сервіси, які керують комунікацією у процесі звірки та скорочуючи її терміни. Конструктор шаблонів звірки внутрішньогрупових операцій підтримує 5 стандартних варіантів елімінаційних корегувань та спрощує їх використання. Інструмент “Трансформаційна таблиця” спрощує відображення ручних трансформаційних корегувань та аналіз даних при трансформаційних та консолідаційних процедурах.

В системі реалізовано пакет індивідуальної та консолідованої звітності, а також примітки до нього. Функціональність підсистеми обліку та звітності МСФЗ отримала позитивний висновок EY (Ernst & Young).

В “BAS Управління холдингом” можуть бути реалізовані сценарії інтеграції з використанням універсальних інтеграційних інструментів прикладного рішення, призначені для отримання даних як із зовнішніх інформаційних систем, так й за допомогою стандартних OLE DB провайдерів з інших джер.

Підсистема призначена для регламентації процесів обробки звітності, маршрутів погодження, бізнес-процесів обробки облікових документів. Можливості отримання даних з зовнішніх інформаційних систем та генерації нових об’єктів в них, доповнені функціями умовних переходів, очікування подій, тайм-аутів, автоматичного погодження та відхилення об’єктів, розсилки сповіщень та нагадувань, дозволяють автоматизувати широкий спектр міжфункціональних та крос-системних бізнес-процесів.

Оскільки бізнес-логіка універсальних процесів налаштовується у користувацькому режимі без використання конфігуратора, застосування та супровід описаного функціоналу значно спрощується.

Універсальний функціонал сповіщень про події, що відбулися та нагадувань про наближення їх планових дат підвищує ефективність комунікацій. Функція погодження зворотнім листом дозволяє візувати документи, не заходячи у “BAS Управління холдингом”, а використовуючи любий (в том числі мобільний) поштовий клієнт.

Керування станами об’єктів дозволяє автоматизувати не тільки погодження об’єктів, але й життєвий цикл любого об’єкту.

Аналітичні засоби прикладного рішення дозволяють реалізувати багатошаровий аналіз накопиченої інформації від загальної картини до її детального подання. Продукт надає гнучкі засоби з графічного подання інформації, яку потрібно проаналізувати, включаючи наочні дашборди та панелі індикаторів. Серед просунутих функцій бізнес-аналізу можливо відмітити факторний аналіз, аналіз чутливості, моделювання “що, якщо?”, зворотній розрахунок вхідних показників, оптимізацію цільового показника, можливість використання для аналізу не тільки даних поточної інформаційної бази, але й зовнішні інформаційні бази. Аналітичні панелі (дашборди) можуть містити табличні аналітичні звіти, монітори ключових показників, діаграми, у том числі “Діаграму Ганта”, “Зведену таблицю бюджетування”.

Реалізовано динамічний розрахунок пов’язаних елементів панелей при зміні вказаних елементів, що робить аналітичні панелі зручним інтерактивним інструментом аналізу та вводу даних.

Бета-версія конфігурації має слідуючи обмеження з функціональності та комплектації:

 • Опис конфігурації надається лише російською мовою.
 • Не усі функціональні блоки системи мають інтерфейс українською мовою.
 • Не реалізована інтеграція системи з “Документообіг КОРП для Укріїни”.
 • Не реалізовані механізми обміну інформацією с “BAS ERP”.

За іншими напрямками функціонал системи повний.

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами