Нове рішення ERP-класу – “BAS ERP”

Продукт “BAS ERP” являється комплексним рішенням, що охоплює основні контури керування та обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для керування різноманітними аспектами діяльності підприємства.

BAS ERP

216 000,00 грн

ІТС 12 ПРОФ

6 960,00 грн

Клієнтська ліцензія 1 робоче місце

4 200,00 грн

Клієнтська ліцензія 5 робочих місць

14 400,00 грн

Клієнтська ліцензія 10 робочихе місць

27 000,00 грн

Ліцензія на сервер 64

516 00,00 грн

В конфігурації реалізована функціональність заявок на витрати грошових коштів, контролюється виконання платежів по заявках.

При обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація оперативної інформації о вхідних та вихідних платежах (по первісним платіжним документам) та реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунки), не змінюючи при цьому облік коштів на банківських рахунках, полегшити обробку платіжок й виписок, отримати повний контроль над грошовими коштами, що знаходяться в процесі зарахування, списання або переміщення.

Розроблено функціонал обліку розрахунків з банком за еквайринговими операціям. Крім власне реєстрації операцій виплати та повернення по платіжним картам, додано етап реєстрації звітів від банків про зарахування платежів, списання повернень, утриманню комісії, що дозволяє від слідкувати кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок.

Облік фінансових результатів (прибутків, убутків) ведеться в розрізі напрямків діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектах та т. і. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості та виручки від продажів на напрямки діяльності, які спираються на аналітику продажів.

Усе це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства та розвивати бізнес, оптимізувати склад напрямків діяльності.

Основні новаційні рішення та розвиток функціоналу:

 • Облік кредитів, депозитів й позик.
 • Еквайринг (платіжні карти).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Розширені можливості керування поточними платежами.
 • Маршрути погодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 • Аналітична звітність по руху грошових коштів.
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку, який може бути змінений користувачами.
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ по даним оперативного й регламентованого обліку.
 • Відкладене відображення проводок в обліку.
 • Створення документів за типовими операціями.
 • Можливість проведення аудиту даних.
 • Генератор фінансових звітів, в т.р. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності.

У конфігурації реалізовано управління процесом бюджетування. При цьому в системі використовується інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів за рахунок використання “табличної моделі бюджетування”.

Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють виконувати розшифровку до первісних даних розрахунків. При цьому для кожної статі бюджету використовуються до 6 довільних аналітик.

табличка

Відображення та редагування екземплярів бюджету можливо повністю в одній формі. В системі зберігається історія зміни значень бюджетних статей.

Розрахунок планових показників виконується у формі редагування бюджету та допускає використання розрахунків по формулі для кожного показника одночасно від кількох джерел даних.

Опція версіювання для екземплярів бюджетів дозволяє виконувати: порівняння версій, згортання, видалення, а також повернення до версії.

Дані можливості дозволяють значно оптимізувати процес впровадження (корегування) вибраних бюджетних моделей.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Види бюджетів та розширена аналітика, які могуть бути налаштовані користувачем.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Управління бюджетним процесом.
 • Підтримка кількох валют.
 • Табличні форми вводу та корегування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу.
 • Розширений фінансовий аналіз.

В конфігурації реалізовані нові можливості для створення ієрархічної моделі цілей та цільових показників, додані інструменти для їх моніторингу, включи розширений аналіз й доступ з мобільних пристроїв.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Створення ієрархічної моделі цілей та цільових показників.
 • Створення різноманітних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками первинних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманітність графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).

Конфігурація включає увесь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності у організації. Бухгалтерський й податковий облік ведеться відповідно чинного законодавства України.

Облік прибутку, що підлягає оподаткуванню, ПДВ та Єдиного податку реалізовний відповідно норм Податкового кодексу України.

До складу конфігурації входить план рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає Наказу Міністра фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції його застосування” №291 від 30 листопада 1999 року. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Конфігурація надає користувачу набір стандартних звітів, котрі дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунках й по проводках в різноманітних розрізах. При формуванні звітів є можливість налаштувати угруповання, відбір й сортування інформації, яка виводиться у звіт, ураховуючи специфіку діяльності організації й функцій, що виконуються користувачем.

В конфігурацію включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролювальних державних органів: форми бухгалтерської звітності, податкової декларації.

Регламентовані звіти, для котрих така можливість передбачена нормативними документами, могуть бути вивантажені в електронному виді.

Основні новації рішення та розвиток функціоналу:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відтермінованим проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документу.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних й додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль якості й правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ й податкового призначення придбання.

Конфігурація дозволяє організувати контроль матеріальних потоків й споживання ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську й комерційну діяльність підприємства. Облік витрат й розрахунок собівартості продукції виконується на підставі даних оперативного обліку.

Розширена класифікація можливих до використання ресурсів:

 • Товари (матеріальні ресурси з кількісно-вартісною оцінкою);
 • Роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • Послуги (послуги виключно у вартісному виражені).

Конфігурація підтримує роздільний облік витрат за видами діяльності, що мають відокремлення у частині різного оподаткування операцій.

Підсистема управлення витратами забезпечує:

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах в натуральному й вартісному вимірюванні;
 • Оперативний кількісний облік ресурсів в незавершеному виробництві;
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції й виконаних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.

Розрахункова собівартість може бути деталізована до об’єму вихідних витрат в незалежності від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз суттєво підвищує наочність й контроль обґрунтованості виконанного розрахунку собівартості.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Окремий облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості по замовленням.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Підсистема дозволяє вести довідник об’єктів ремонту, кваліфікувати їх за ознакою спільності складу паспортних характеристик, показників наробітки, видів ремонту, режимів експлуатації. Прослідковується стан об’єктів ремонту, а також приналежність й розташування. Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об’єктів ремонту.

В процесі експлуатації об’єктів ремонту в систему вводяться данні про наробітках й виявлених дефектах. Реєстрація дефектів в журналі дозволяє виконувати аналіз й організувати проведення планових та позапланових ремонтних заходів.

Використовується поняття видів ремонтів, які визначають склад можливих робіт, які повинні бути виконані з об’єктами ремонту. Для видів ремонту у системі можливо вказати перечень необхідних матеріалів й трудовитрат або сформувати перелік необхідних робіт.

Функціонал підсистеми дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, котрий враховує, як зареєстровані дефекти, наробітки, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження).

Підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування. Для проведення ремонтних робіт можуть бути використані любі виробничі ресурси; виробництво може виконувати роботи для потреб ремонтів.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Облік й ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації.
 • Моніторинг стану об’єктів в експлуатації.
 • Управління за видами ремонтів.
 • Організація й проведення планових й позапланових ремонтних заходів.
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної й виробничої діяльності.
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації.

В підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, які дозволяють фіксувати історію перемовин з клієнтом з визначення кладу й умов продажу. Значно розвинена функціональність замовлення як “центра управління” усіма послідущими діями по його обробці. Введені статуси замовлення (“не підтверджений”, “до сплати”, “до забезпечення”, “до відвантаження”), які описують етапи проходження замовлення.

На різних етапах замовлення може виступати в якості розпорядження до забезпечення, до відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до строки замовлення.

Підсистема надає можливість вказати графік оплати по замовленню клієнта (як в частині авансових платежів, так і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням вибраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених строків оплати, відокремити прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість по інтервалах глибини прострочення.

Ведеться облік планової й фактичної заборгованості в розрізі замовлень, строків оплати й документів розрахунків. При цьому робота користувачів суттєво спрощена: ручне рознесення отриманих платежів виконується тільки по замовленням, розподіл по іншим аналітичним розрізам виконується автоматично у фоновому режимі.

Аналогічно продажам реалізована робота з замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків по закупках.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Управління афективністю процесів продажу та угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажу, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Окремий облік по партнерам (управлінський облік) та контрагентам (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг й класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної й аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, які забезпечать підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням усіх умов чинного законодавства. Для рішення задач у даній області користувачам надаються слідуючи можливості:

 • Робота з персональними даними співробітників.
 • Облік руху кадрів й зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм й внутрішньої аналітичної звітности.
 • Організація роботи з штатним розкладом.
 • Робота з договорами підряду.
 • Облік відпрацьованого часу з застосуванням різних облікових методів.
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинна (у том числі тарифній), відрядної й їх різновидів.
 • Використання показників ефективності діяльності організації й безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагороди за працю.
 • Розрахунок утримань з заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами.
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці й доходів в натуральній формі.
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю перед співробітниками.
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з внутрішньої аналітичної звітності.
 • Отримання уніфікованих звітних форм.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків й відрахувань з фонду оплати праці.
 • Формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок заробітної плати по даним виробки співробітника.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення заробітної плати у фінансовому й регламентованому обліку.
 • Можливість вводу необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок та нарахування резервів відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого обліку заробітної плати.

В конфігурації реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, який автоматично відстежує маршрут процесу й формує задачі виконавцям. Окрім цього, реалізовано спрощений режим управління процесом продажів з “ручним” переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів й т. і., необхідних при обробці процесу. Система накопичує статистику з процесів, які виконуються, дозволяє розрахувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату (“воронка продажів”) й проводить аналіз “вузьких місць” процесів.

Усі продажі, що почалися (“угоди”) реєструються в системі. Вони об’єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі у ході підтримки й виконання продажів – електрону пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлення замовлень, рахунків, накладних, додаткові файли й т. і. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажів. Система дозволяє реєструвати й аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв’язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного завершення. Таким образом, система автоматизує й підтримує не тільки стадію продажів, но й підготовку продажів. Окрім цього, система дозволяє аналізувати угоди, які не відбулися, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

Відокремлені списки контрагентів у розумінні регламентованого обліку (юридичні та фізичні особи) й об’єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів та інше). Це дозволяє вести облік продажів й історії відносин не тільки по “формальним”, юридичним контрагентам, але й по компаніях-групах юридичних осіб, по підрозділах контрагентів, які працюють самостійно, й т. і. Підтримується ведення інформації про контактні особи компаній-партнерів, та зв’язках між партнерами.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання угод.
 • BCG-аналіз.
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідних за забезпечення, інформацією, необхідної для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі й чіткої організації взаємодій з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва й невиконаних замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальникам й контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорам з фіксованими номенклатурними позиціями, об’ємами й строками постачань.
 • Підтримка різних схем отримання товарів від постачальників, у том числі отримання на реалізацію та отримання давальницької сировини й матеріалів.
 • Оформлення постачань, які не пройшли фактурування з використанням складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу й виробництва у товарах, готовій продукції та матеріалах.
 • Скрізний аналіз й встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам.
 • Аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопостачання товарів або матеріалів).
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів й зарезервованих ТМЦ на складах.
 • Підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії постачань, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованим умовам доставки, територіальному або іншим довільним признакам й автоматичне формування замовлень для них.
 • Складання графіків постачань й графіків платежів.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Управління закупівельної діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних закупівель.
 • Контроль умов постачання.
 • Розширений аналіз й вибір постачальників за цінами та умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль та аналіз забезпечення потреб в номенклатурі.

В конфігурації розроблена повністю нова підсистема керування виробництвом. Реалізовано новий підхід до керування процесами, котрий дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає,що, навіть не маючи точних нормативів вчасно для всіх виробничих операцій, можливо сформувати здійсненні виробничі плани.

Реалізовані два рівні керування виробництвом: рівень диспетчера – логіста підприємства й локальний (цеховий) рівень керування. Планування по міжцехових переділах виконується на підставі етапів ресурсної специфікації, завдання поступають до виробничих підрозділів для планування поопераційних робіт відповідного етапу. Поопераційне планування не є обов’язковим. Загальний об’єм робіт по етапу розбивається на партії запуску – маршрутний лист, який формується на підставі маршрутних карт для етапу. Кожний маршрутний лист містить репліку даних маршрутної карти; в подальшому, при необхідності, в маршрутні листи можливо вносити корегування для конкретної партії запуску. За допомогою маршрутних листів можливо виконувати уточнення поопераційного складу робіт й витрати матеріалів на кожну партію запуску.

При плануванні етапів використовуються елементи виробничого додатку “Теорія Обмежень”. Цілю даного підходу є захист самої слабкої ланки у виробничій системі й, відповідно, системи у цілому.

При побудові плану точність й дискретизація планування задається установленим квантом часу, т.е. план може бути побудований з точністю до години, дня, місяця і т.д. Для планування й диспетчеризації виробництва реалізовані механізми управлення “Барабан-буфер-мотузка” (drum-buffer-rope, DBR). Такий підхід дозволить звести до мінімуму потреби в переплануванні, реалізовано принцип “тимчасових буферів”.

Для контролю ходу виробничого процесу по етапах (міжцехових переділах) реалізовано механізм диспетчеризації, розроблено “семафорна система” оповіщення, кота дозволяє мінімізувати трудовитрати диспетчера – фокус зони контролю на потенціально проблемні виробничі замовлення й партії. Використовуючи даний інструмент, спеціаліст по контролю виробництва може заздалегідь спрогнозувати негативний розвиток ситуації по ходу виробничого процесу відносно планових строків, що допоможе запобігти зриву випуску продукції.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Візуалізація структури виробу.
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Управлення деталізацією описи необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Параметричне забезпечення потреби у номенклатурі.
 • Два рівня планування виробництва: головний й локальний диспетчер.
 • Інтервальне планування й “Барабан – Буфер – Мотузка”.
 • Планування по “вузьким” місцям виробництва.
 • Поопераційне планування.
 • Зниження залежності якості планування від точности нормативних даних.
 • Управлення пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
 • Оцінка доступності обладнання й матеріальних ресурсів в середині інтервалу.
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Облік часу транспортування й відкорковування ТМЦ.
 • Прогнозування ходу виробничого процесу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому й внутрішньоцеховому рівнях.
 • Гнучке перепланування.
 • Розширений облік виробітки співробітників.

Для управління складом може застосовуватись схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження та надходження незалежно ода від одної. Складські ордера виписуються строго на підставі документів-розпоряджень, в якості котрих можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, но невиконаних розпоряджень; технологія работи складу може будуватись цілком “від електронних розпоряджень”.

В підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто облік залишків товарів в розрізі “місць зберігання” (комірок, полиць, стелажів), й пакування товарів. Система дозволяє керувати розкладкою товарів по місцях зберігання при надходженні, складанні з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням та розукомплектація товару. Алгоритми, заложені в програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні й збиранні, слідкують за відсутністю колізій при більшій інтенсивності складських операцій.

Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок й визначати порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача та для ручного відбору товарів працівниками складу. При відборі товарів можливо задати різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів в комірках. Наприклад, при відборі товарів звільнити в першу чергу ті комірки, де товар зберігається в мінімально достатньому об’ємі. Це дозволить звільнити комірки для розміщення нових надходжень товарів. Механізм, який попереджує підпитку комірок адресного складу (приміщення) дозволяє збільшити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можливо використовувати опціонально. Крім того підтримуються довідкова прив’язка місць зберігання товарів.

Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, який включає в себе формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків по місцям зберігання, окреме відображення залишків та нестач в оперативному й фінансовому обліках.

Підсистема дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів при переміщенні їх між складськими приміщеннями. Доставка товарів може виконуватись безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду точок доставки, а також з урахуванням грузопід’ємності транспортного засобу.

Основні новації рішення й розвиток функціоналу:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб.
 • Мобільні робочі місця робітників складу.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацій товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналіз.
 • Розрахунок прогнозований попит.
 • Товари на складах по строкам якості.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

“BAS ERP” розроблена з використанням новітньої версії технологічної платформи, яка дозволяє:

 • Забезпечити високу якість, продуктивність та масштабованість системи.
 • Організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т.ч. в “хмарному” режимі.
 • Створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів й смартфонів під керуванням iOS або Android;
 • Налаштувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований в системі “BAS ERP”, дозволяє “включати” або “виключати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).

Для придбання вказаних продуктів користувачу необхідно заповнити, підписати й надати заявку члену громадської організації “Спілка автоматизаторів бізнесу” (САБ). Продукт “BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій” не є самостійним. Він може бути придбаний тільки при умові, що організація раніше придбала продукт “BAS ERP” й оформила договір інформаційно-технологічного супроводу. Шаблони заявок й приклади їх заповнення можливо отримати у члена САБ.

На продукт “BAS ERP” можливо перейти з любого продукту облікової системи версій ПРОФ та КОРП, призначеного для автоматизації госпрозрахункових організацій й підприємств.

Користувачі продукту ERP 2 (бета-версія) при виконані умов використання бета-версії можуть придбати продукт “BAS ERP” зі знижкою в розмірі 126 000 грн. або 70% от повної вартості продукту під час акції пільгового переходу, котра продовжиться до 30.06.2018 року. Уточнити умови акції й виконати перехід з бета-версії можливо через членів САБ.

Демонстрація продукту

Подати заявку

Залишилися питання?

Зв'яжіться з нами