BAS Комплексне управління підприємством - ООО"АБ-Центр"

(0562) 35-35-33, 35-05-35, 35-35-44

МТС: (066) 9488078, (095)1168680

Киевстар: (068) 0219991, (098)6122622,

LIFE: (093)3613981

Настройте бизнес на эффективность вместе с нами!
Продажа, установка, обучение, внедрение и сопровождение системы программ «1С:Підприємство 8»

Основні функціональні можливості “BAS Комплексне управління підприємством”

Продукт “BAS Комплексне управління підприємством” є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

 • Управління фінансами:
  • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
  • Облік кредитів, депозитів і позик.
  • Еквайринг (платіжні карти).
  • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
  • Маршрути погодження заявок.
  • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
  • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
 • Бюджетування:
  • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.
  • Моделювання сценаріїв.
  • Підтримка декількох валют.
  • Табличні форми введення і коригування.
  • Економічний прогноз.
  • Аналіз досягнення планових показників.
  • Розширений фінансовий аналіз.
 • Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:
  • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
  • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
  • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
  • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
  • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 • Регламентований облік:
  • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
  • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
  • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
  • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
  • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
 • Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:
  • Робота з персональними даними співробітників.
  • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
  • Організація роботи зі штатним розкладом.
  • Робота з договорами підряду.
  • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
  • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
  • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
  • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
  • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.
  • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках.
  • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
  • Отримання уніфікованих звітних форм.
  • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
  • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.
 • Управління виробництвом:
  • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
  • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
  • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
  • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.
 • Управління витратами і розрахунок собівартості:
  • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.
  • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
  • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
  • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
  • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
  • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.
  • Надання даних про структуру собівартості випуску.
 • Управління продажами:
  • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
  • Воронка продажів.
  • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
  • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами.
  • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.
  • Самообслуговування клієнтів.
  • Управління торговими представниками.
  • Моніторинг стану процесів продажів.
  • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
  • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).
  • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
  • Інвентаризація взаєморозрахунків.
  • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
  • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.
 • Управління купівлями:
  • Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
  • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
  • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.
  • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію.
  • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
  • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.
  • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.
  • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).
  • Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.
  • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них.
  • Складання графіків поставок і графіків платежів.
 • Управління складом і запасами:
  • Складна ієрархічна структура складів.
  • Управління адресним складом.
  • Забезпечення та резервування потреб замовлень.
  • Визначення та забезпечення страхових запасів.
  • Облік багатооборотної тари.
  • Управління інвентаризацією товарів.
  • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
  • Розрахунок прогнозованого попиту.
  • Товари на складах за строками придатності.
  • Управління доставкою.
  • Товарний календар.

Заказать бесплатную демонстрацию программного продукта: