Skip to main content
search
Інші новини

Нове рішення CPM-класу “BAS Управління холдингом”

By 21.12.201728 Червня, 2022No Comments

Нове рішення CPM-класу – “BAS Управління холдингом”.

20 грудня 2017 року випущено бета-версія нового рішення CPM-класса (Corporate Performance Management – управління ефективністю холдингу) – “BAS Управління холдингом”, яке призначено для автоматизації широкого спектру задач, пов’язаних з обліком, плануванням та контролем ефективності холдингів різного масштабу.

Функціональні можливості прикладного рішення “BAS Управління холдингом”

Бюджетування

“BAS Управління холдингом” включає підсистему бюджетування, яка дозволяє:

 • Самостійно визначити бізнес-користувачу перелік необхідних класифікаторів, аналітик, показників, розробляти бюджетні моделі та комплекти звітності різного призначення;
 • Прогнозувати динаміку показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу показників, а також функції “ковзького планування” та “планування від досягнутого”, швидко формулювати необхідні бюджети. При цьому можливо комбінувати методології планування “знизу вгору” та “згори вниз”, використовувати механізми вивірки та виключення внутрішньогрупових операцій;
 • Обслуговувати необхідні принципи виділення центрів фінансової звітності завдяки розвинутим функціям з управління організаційно-фінансовою структурою групи;
 • Регламентувати бюджетний процес та розподілити відповідальність між його учасниками, використовувати для погодження бюджетів маршрутом любої складності;
 • Автоматично повідомляти про хід процесу погодження причетних до нього робітників;
 • Скоротити терміни й підвищити якість планування та оперативного аналізу виконання бюджетів за рахунок використання тонкого, веб-клієнта та спеціального add-on-клієнта для Microsoft Excel.

Інвестиційні проекти

Підсистема дозволяє автоматизувати життєвий цикл інвестиційного проекту від інвестиційної ідеї до завершення проекту. “BAS Управління холдингом” дозволяє визначити декомпозицію етапів проектів або програми взаємопов’язаних проектів, вказати відповідальних, терміни та використовані ресурси. В якості ресурсів інвестиційних проектів можуть виступати любі довідники конфігурації (наприклад, “Робітники”, “Номенклатура”, “Необоротні активи”). Для ресурсів можуть бути вказані натуральні та вартісні параметри. Ієрархічна структура етапів може бути імпортована з Microsoft Project.

Проект є глобальною аналітикою для управлінського обліку. Завдяки можливості зв’язати показники бюджетів, відображення факту й резервування за бюджетами руху грошових коштів, доходів та витрат, рух ресурсів з етапами проектів система дозволяє обґрунтовано та гранично точно вести бюджетування проектів.

За даними бюджетів проектів автоматично розраховуються їх ключові показників ефективності (NPV, IRR, термін окупності, індекс прибутковість та інше).

В цілях автоматизації передінвестиційної фази прикладне рішення дозволяє визначити критерії порівняння альтернативних проектів, провести їх порівняльну експертну оцінку, додати до інвестиційної програми дійсно оптимальний портфель проектів. Зручні засоби візуалізації (діаграма Ганта та діаграма послідовності) дозволяють наочно надати зведену інформацію про проект. Безпосередньо у діаграмі Ганта можливо провести ланцюжок актуалізації проекту – від зміни термінів до автоматичного розрахунку ключових показників ефективності проекту.

Аналітичні панелі дозволяють наочно актуалізувати показники проектів “на льоту” завдяки спільному використанню інтерактивних діаграм Ганта, зведених таблиць та аналітичних звітів. Звітність цієї підсистеми дозволяє з різних ракурсів проаналізувати стани, рух, ключові показники ефективності, провести план-фактний, “що, якщо?” або порівняльний аналіз інвестиційних проектів.

Лімітування й “фабрика платежів”

Лімітування доступно у просторі трьох бюджетів: БДВ, БРГК, бюджету руху ресурсів. Ліміти визначаються у бюджетах на етапі планування й контролюється у документах “Резервування бюджету” й “Заявка на операцію”.

Підсистема “Централізоване казначейство” прикладного рішення “BAS Управління холдингом” організована у відповідності з концепцією “фабрики платежів” та забезпечує укрупнене та детальне планування грошових потоків, управління миттєвою й короткотривалою ліквідністю, дозволяє поєднувати централізовану й децентралізовану моделі управління грошовими коштами холдингу.

Платіжний календар з покращеною ергономікою дозволяє провести прогноз “що, якщо?”, зберегти, відновити, переслати електронною поштою результати моделювання. Ймовірнісна модель планування потоків, яка залежить від горизонту, джерел даних, які використовуються для прогнозу ліквідності, дозволяє значно покращити прогноз ліквідності. Зручні інструменти перерозподілу, залучення й розміщення ліквідності спрощують балансування платіжної позиції.

Директиви заборони/дозволу платежів дозволяють швидко налаштувати прості правила обмеження платежів, не вдаючись до просунутих функцій лімітування.

Підсистема дозволяє підвищити ефективність управління дебіторським й кредиторським заборгованостями, кредитними, валютними та відсотковими ризиками в умовах високої волатильності ключових макроекономічних показників.

Централізоване управління закупками та управління договорами

Підсистема “Централізоване управління закупками” призначена для агрегування потреби у матеріальному забезпечені бізнес-одиниці, автоматизації тендерних процедур, включаючи скоринг постачальників й тендерних пропозицій, контрактації, виконання централізованих закупок й контролю за децентралізованими закупками.

Підсистема орієнтована на роботу в умовах територіально-розгалужених груп компаній, у яких бізнес-одиниці використовують різні системи управління запасами, та дозволяє знизити витрати на позиції, які купуються, завдяки ефекту масштабу.

Модель станів договорів, специфікацій та додаткових угод, а також можливість узгодження дозволяє автоматизувати повний життєвий цикл договору.

Облік та звітність по МСФЗ

Прикладне рішення “BAS Управління холдингом” підтримує облік по МСФЗ у двох моделях: транзакційній та трансформаційній. Транзакційна модель обліку найбільш ефективна, коли облік по МСФО ведеться у тій же інформаційній системі, що й облік по НСБУ. Трансформаційний підхід рекомендується використовувати, якщо дані НСБУ передаються дочірніми й підлеглими підприємствами в вигляді форм збору даних.

Для обох варіантів обліку реалізовані функції трансляції фінансової інформації НСБУ на план рахунків МСФЗ. Окрім цього, автоматизовані більше 50 операцій по об’єктам паралельного обліку, облікові політики по яким, як правило, відрізняються від облікової політики НСБУ:

 • Основні засоби;
 • Нематеріальні активи;
 • Активи, передбачені для продажі;
 • Біологічні активи;
 • Кредити та позики отримані;
 • Позики видані та депозити;
 • Фінансові інструменти, які враховуються по справедливій вартості (цінні папери, похідні фінансові інструменти);
 • Лізинг отриманий та виданий;
 • Дебіторська заборгованість (резерв та облік по амортизованій вартості);
 • Резерв по запасам;
 • Резерв по судовим претензіям;
 • Нарахування доходів та витрат без підтверджувальних документів;
 • Закриття періоду, включаючи розрахунок собівартості, відкладених податків, реформацію балансу;
 • Елімінаційні корегування, включаючи розрахунок й елімінацію нереалізованої маржі у активах групи;
 • Облік інвестицій, придбання/вибуття бізнесу, визнання гудвілу;
 • Консолідаційні поправки (елімінація інвестицій, розрахунок НДУ (неконтрольованої долі участі у капіталі)).

В якості інструментів “швидкого закриття” система пропонує:

 • Портал нарахування доходів та витрат (accruals), який забезпечує відображення у обліку операцій без підтверджуючих документів й їх зіставлення з фактичними документами наступного періоду.
 • Можливість закриття періоду МСФЗ раніше НСБУ (“двойне закриття”).
 • Портал звірки внутрішньогрупових операцій – забезпечує звірку у режимі “Кожний з кожним”, кардинально знижуючи навантаження на керуючу компанію та дочірні товариства, підтверджує довільну деталізацію звірки, урегулювання розбіжностей та містить сервіси, які спрощують комунікації у процесі звірки та скорочуючи її терміни. Конструктор шаблонів звірки внутрішньогрупових операцій підтримує 5 стандартних варіантів елімінаційних корегувань та спрощує впровадження. Інструмент “Трансформаційна таблиця” спрощує відображення ручних трансформаційних корегувань й аналіз даних при трансформаційних та консолідаційних процедурах.

У системі реалізовано пакет індивідуальної та консолідованої звітності, а також примітки до них. Функціональність підсистеми обліку та звітність МСФЗ отримали позитивний висновок EY (Ernst & Young).

Інтеграційні можливості

У “BAS Управління холдингом” можуть бути реалізовані сценарії інтеграції з використанням універсальних інтеграційних інструментів прикладного рішення, передбачені для отримання даних як з зовнішніх інформаційних систем, так й за допомогою стандартних OLE DB провайдерів з інших джерел.

Універсальні процеси

Підсистема призначена для регламентації процесів обробки звітності, маршрутів погодження, бізнес-процесів обробки облікових документів. Можливості вилучення даних з зовнішніх інформаційних систем та генерації нових об’єктів у них, доповненні функціями умовних переходів, очікування подій, таймаутів, автоматичного погодження та відхилення об’єктів, розсилання сповіщень й нагадувань, дозволяють автоматизувати широкий спектр міжфункціональних та крос-системних бізнес-процесів.

оскільки бізнес-логіка універсальних процесів налаштовується у користувацькому режимі без використання конфігуратору, впровадження й супровід описаного функціоналу значно спрощується.

Універсальний функціонал сповіщень про події, які відбулись та нагадувань про наближені їх планових дат підвищує ефективність комунікацій. Функція погодження зворотнім листом дозволяє візувати документи, не заходячи у “BAS Управління холдингом”, а використовуючи любий (у том числі мобільний) поштовий клієнт.

Управління станами об’єктів дозволяє автоматизувати не тільки погодження об’єктів, але й життєвий цикл любого об’єкту.

Бізнес-аналіз

Аналітичні засоби прикладного рішення дозволяють реалізувати багатошаровий аналіз накопиченої інформації від загальної картини до її детального представлення. Продукт надає гнучкі засоби з графічного представлення аналізуємої інформації, включно наочні дашборди та панелі індикаторів. Серед просунутих функцій бізнес-аналізу можливо відмітити факторний аналіз, аналіз чутливості, моделювання “що, якщо?”, зворотній розрахунок початкових показників, оптимізацію цільового показника, можливість використання для аналізу не тільки даних поточної інформаційної бази, але й зовнішніх інформаційних баз. Аналітичні панелі (дашборди) можуть містити табличні аналітичні звіти, монітори ключових показників, діаграми, у том числі “діаграму Ганта”, “зведену таблицю бюджетування”.

Реалізовано динамічний розрахунок залежних елементів панелей при зміні вказаних елементів, що робить аналітичні панелі зручним інтерактивним інструментом аналізу та вводу даних.

Обмеження бета-версії

Бета-версія конфігурації має наступні обмеження з функціональності та комплектації:

 • Опис конфігурації надається лише на російською мовою.
 • Не всі функціональні блоки системи містять інтерфейс українською мовою.
 • Не реалізована інтеграція системи з “BAS Документообіг КОРП”.
 • Не реалізовані механізми обміну інформацією з “BAS ERP”.

За іншими напрямками функціонал системи повний.

Порядок придбання, використання та пілотні впровадження бета-версії

З 20.12.2017 р. у продажу продукт:

Найменування Рекомендована роздрібна ціна, грн., без ПДВ
BAS Управління холдингом. Бета-версія 210 000,00

Для придбання бета-версії користувачу потрібно заповнити, підписати та подати заявку члену громадської організації “Спілка автоматизаторів бізнесу” (САБ). Шаблон заявки та приклад заповнення можливо отримати у члена САБ.

Звертаємо увагу користувачів, що прикладне рішення – конфігурація “BAS Управління холдингом”, що входить до комплекту поставки – не є закінченою комерційною поставкою та поставляється за спеціальною (низькою) ціною. При прийнятті рішення що до використання конфігурації у ході проекту слід враховувати попередній характер готовности типового функціоналу до впровадження.

Підтримка користувачів бета-версії

Підтримка користувачів у період бета-тестування конфігурації до виходу фінальної версії відбувається членом САБ, який виконує пілотний етап впровадження.

Інформація про фінальну версію

Випуск фінальної версії планується у першому півріччі 2018 року. Планова вартість фінальної версії складатиме: 600 000,00 гривень. Зокрема основної поставки планується випуск поставки для філіалів та дочірніх підприємств за попередньою ціною: 100 000,00 гривень.

Перехід користувачів конфігурації бета-версії продукту “BAS Управління холдингом” на фінальну версію відбувається на умовах апгрейду. Його умови будуть уточнено у момент випуску фінальної версії “BAS Управління холдингом”.

Планується підтримувати оновлення інформаційних баз актуальних версій конфігурацій “Бухгалтерії для України” (редакції 2.0) та бета-версії “BAS Управління холдингом” на фінальну версію конфігурації “BAS Управління холдингом”, при переході на фінальну версію накопичені дані інформаційних баз вказаних конфігурацій будуть збережені.

Close Menu